Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Ing. Silvia Dutková – FINAP Consulting, IČO: 50097636, miesto podnikania: 916 32 Hôrka nad Váhom 164, Slovenská republika (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim.

Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje on-line produkty na webovej stránke predávajúceho https://www.finapconsulting.sk/eshop/ na základe zmluvného vzťahu a podľa týchto VOP.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu on-line produkty prostredníctvom webovej stránky https://www.finapconsulting.sk/eshop/ (ďalej len „e-shop“), ktorého je prevádzkovateľom.

Údaje predávajúceho:

 • Obchodné meno: Ing. Silvia Dutková – FINAP Consulting
 • Miesto podnikania/poštová adresa: 916 32 Hôrka nad Váhom 164, Slovenská republika
 • IČO: 50097636
 • Fyzická osoba - podnikateľ zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom od 1. januára 2016
 • Číslo živnostenského registra: 320-17363
 • Telefón: 0944/386398
 • Kontaktná osoba: Ing. Silvia Dutková
 • E-mail: eshop@finapconsulting.sk

On-line produktmi sa na tieto účely rozumejú jednotlivé vzory pracovnoprávnych dokumentov alebo balíky obsahujúce viaceré vzory pracovnoprávnych dokumentov a ďalšie súvisiace on-line materiály (textové, tabuľkové) poskytované predávajúcim (ďalej len „produkty“).

Produkty tohto e-shopu sú určené pre osoby, ktoré dovŕšili 16 rokov!

2. Objednávka

Kupujúci svoju objednávku uskutočňuje odoslaním vyplneného objednávkového formulára umiestneného v e-shope. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kupujúci po odoslaní objednávky prijme na ním uvedený e-mail automatické potvrdenie o prijatí objednávky.

3. Kúpna zmluva

Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú doručením potvrdenia o prijatí objednávky kupujúcemu, ktoré bude obsahovať:

 • údaje o objednaných produktoch (najmä identifikáciu produktov, cenu, počet kusov a platobné údaje),
 • aktuálne znenie VOP predávajúceho v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4. Platobné a dodacie podmienky

Kúpne ceny uvedené pri produktoch v e-shope sú aktuálne a konečné (bez ďalších skrytých poplatkov).  

Kupujúci si môže vybrať z nasledujúcich spôsobov platby za produkty:

 • platba prevodom na bankový účet predávajúceho,
 • platba on-line platobnou kartou.

Záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu sa považuje za splnený okamihom pripísania kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho. Kúpna cena je splatná do 7 dní od potvrdenia objednávky predávajúcim, bez ohľadu na spôsob platby za produkty. 

Objednané produkty budú kupujúcemu zaslané na ním uvedený e-mail bezodkladne od pripísania platby na bankový účet predávajúceho. V prípade technických problémov súvisiacich s odosielaním produktov na strane predávajúceho, je predávajúci povinný odoslať produkty kupujúcemu najneskôr do 24 hodín od dňa zaplatenia kúpnej ceny kupujúcim.

5. Informácie k produktom

Vzory pracovnoprávnych dokumentov v e-shope sú autorským dielom predávajúceho, overené advokátskou kanceláriou LEGAL ADVISORY GROUP, s.r.o. a aktualizované vzhľadom na platnú legislatívu v čase zakúpenia kupujúcim.

Vzory pracovnoprávnych dokumentov a súvisiacich materiálov sú vytvorené v nasledovných formátoch:

 • vo formáte .docx - modifikovateľné textové vzory dokumentov,
 • vo formáte .pdf - návody a postupy k správnemu vyplneniu dokumentov,
 • vo formáte .xlsx - len pri určitých balíkoch produktov (tabuľky v exceli).

Dokumenty majú vzorový charakter, nie sú prispôsobené konkrétnym požiadavkám kupujúceho, ale slúžia ako nástroj a návod k vytvoreniu požadovaných dokumentov. Kupujúci je oprávnený dokumenty upravovať a prispôsobovať podľa svojej potreby a vzhľadom na konkrétnu situáciu v praxi. Predávajúci nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú kupujúcemu v súvislosti s používaním vzorových dokumentov nachádzajúcich sa na e-shope.

Na dodanie zakúpených produktov musí kupujúci vlastniť funkčnú e-mailovú adresu. Na otvorenie a používanie vzorov pracovnoprávnych dokumentov a súvisiacich materiálov je potrebné, aby mal kupujúci nainštalované také programy, ktoré sú schopné otvoriť súbory/adresár s nasledovnými príponami: .pdf, .docx, .xlsx, .zip. V popise každého produktu, resp. balíku produktov v e-shope je vždy uvedené, v akom formáte kupujúci vybrané produkty prijme.

6. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný:

 • dodať kupujúcemu objednané produkty v požadovanom množstve, kvalite a v dohodnutom termíne,
 • zaslať kupujúcemu v elektronickej podobe potvrdenie o úhrade, daňový doklad (faktúru) a VOP,
 • dodržiavať podmienky stanovené v týchto VOP,
 • prijať reklamáciu zo strany kupujúceho a vybaviť ju v stanovených termínoch.

Predávajúci nezodpovedá za nedodanie alebo omeškanie dodania produktov z dôvodu uvedenia nesprávnej e-mailovej adresy kupujúcim, nefunkčnosti e-mailovej adresy kupujúceho alebo iných technických príčin na strane kupujúceho.

7. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný:

 • pri objednávke uviesť presné, pravdivé a úplne informácie potrebné k realizácii objednávkového a nákupného procesu,
 • riadne a včas zaplatiť predávajúcemu dohodnutú cenu za objednané produkty a v dohodnutej lehote splatnosti,
 • dodržiavať podmienky stanovené v týchto VOP,
 • neposkytovať produkty tretím osobám a nevyužívať ich na komerčné účely.

Kupujúci má právo na:

 • reklamáciu obdržaných produktov v súlade s bodom 9 týchto VOP, 
 • ak kupujúci neobdrží objednané produkty kvôli technickým problémom na jeho strane, má právo požiadať predávajúceho o opätovné zaslanie produktov.

V prípade hrubého porušenia týchto VOP alebo úmyselného zneužitia produktov sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu náhradu škody, ktorá mu vznikne, a to v plnej výške.

Kupujúci je oprávnený sprístupnený obsah produktov meniť a prispôsobovať svojim osobným potrebám.

Kupujúci nie je oprávnený zakúpené produkty zverejňovať, šíriť a sprístupňovať tretím stranám, či už bezplatne alebo za odplatu a nie je oprávnený ich využívať ani na komerčné účely. Akékoľvek iné použitie zakúpených produktov bez súhlasu predávajúceho môže mať za následok naplnenie skutkovej podstaty niektorého z trestných činov, vznik zodpovednosti za škodu spôsobenú predávajúcemu v zmysle Občianskeho zákonníka a/alebo Obchodného zákonníka, prípadne uplatnenie iných práv predávajúceho vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov.

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je dodanie elektronických vzorov dokumentov poskytnutím služby, ktorá je poskytnutá so súhlasom kupujúceho a kupujúci týmto vyhlasuje, že bol informovaný o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

9. Reklamačný poriadok

Reklamáciu môže kupujúci uplatniť v nasledovných situáciách zapríčinených na strane predávajúceho:

 • dodanie chybného produktu (napr. zlá čitateľnosť, neúplnosť dokumentu alebo chýbajúce časti balíka produktov),
 • nedodanie produktov v stanovenej lehote,
 • bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o dôvode na reklamáciu mohol dozvedieť.

Kupujúci je oprávnený podať písomnú reklamáciu zakúpených produktov e-mailom na: eshop@finapconsulting.sk, zaslať poštou na adresu predávajúceho, alebo doručiť iným preukázateľným spôsobom.

Predávajúci je povinný potvrdiť kupujúcemu prijatie reklamácie a určiť spôsob jej vybavenia ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní od dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim; v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie produktu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Ak je reklamácia uplatnená elektronicky (e-mailom), predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, najneskôr však 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Za chybný produkt sa nepovažuje taký, ktorý nie je v súlade s legislatívnymi zmenami prijatými až po zakúpení produktu.

Reklamačný protokol musí obsahovať:

 • označenie kupujúceho,
 • označenie predávajúceho,
 • názov produktu/produktov,
 • dátum objednania, číslo objednávky,
 • dôvod reklamácie,
 • dátum reklamácie,
 • podpis kupujúceho (v prípade zasielania reklamácie poštou).

10. Ochrana osobných údajov kupujúceho (GDPR)

V zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR"), je každý prevádzkovateľ, ktorým je predávajúci, povinný pri získavaní osobných údajov dotknutej osoby, ktorou je kupujúci, poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov.

Kupujúci vykonaním objednávky na https://www.finapconsulting.sk/eshop/ poskytuje v zmysle GDPR predávajúcemu osobné údaje za účelom spracovania elektronickej objednávky, uzavretia kúpnej zmluvy v zmysle týchto VOP, zúčtovania platby za tovar, doručenia produktov, nevyhnutnej komunikácie s kupujúcim a prípadného poskytnutia iných súvisiacich služieb (reklamačné a iné povinnosti vyplývajúce prevádzkovateľovi  e-shopu najmä  v súvislosti s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu spotrebiteľa).

Osobné údaje, ktoré predávajúci o kupujúcom spracúva, sú v rozsahu identifikačných, fakturačných a kontaktných údajov kupujúceho, údajov o objednávkach a zakúpených produktoch a údajov nevyhnutných na uskutočnenie platby za tovar. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim v rámci objednávky je dobrovoľné, avšak bez ich poskytnutia nebude môcť predávajúci s kupujúcim uzatvoriť zmluvný vzťah a následne plniť záväzky vyplývajúce z uzatvorenej kúpnej zmluvy.

Predávajúci je oprávnený získavať a spracúvať osobné údaje kupujúceho v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) a c) GDPR, nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením kúpnej zmluvy na základe žiadosti kupujúceho, uzatvorenie kúpnej zmluvy a jej plnenie v zmysle osobitných predpisov.

Predávajúci môže spracúvať osobné údaje kupujúceho aj za účelom zasielania personalizovaných informácií (informácie o zľavách, aktuálnych novinkách a pod. súvisiacich so zakúpenými produktmi) na základe oprávneného záujmu predávajúceho v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, a to po dobu 1 roka. Kupujúci môže namietať voči takémuto spracúvaniu jeho osobných údajov písomným zaslaním námietky alebo telefonicky (kontaktné údaje v záhlaví týchto VOP).

Pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje budú alebo môžu byť v závislosti od potreby naplnenia konkrétneho účelu poskytnuté alebo sprístupnené obchodným partnerom predávajúceho, ktorí zabezpečujú podporné služby:

 • bankové služby (Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom: Nám. SNP 21, Bratislava 811 01, IČO: 36 869 76, www: chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.fio.sk/docs/sk/fio_informacne_memorandum.pdf),
 • prenájom platformy e-shopu (Redbit s.r.o., so sídlom: Antonína Dvořáka 612, 280 02 Kolín II, ČR, IČ: 24197190, www: chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.simpleshop.cz/wp-content/uploads/2018/06/Z%C3%A1sady-ochrany-osobn%C3%ADch-%C3%BAdaj%C5%AF.pdf);
 • poskytovateľ webhostingu a e-mailových služieb (Websupport, s.r.o., so sídlom: Staré Grunty 12, Bratislava 841 04, IČO: 36 421 928, www: https://www.websupport.sk/ochrana-osobnych-udajov);
 • poskytovateľ platobnej brány (ComGate, www: https://www.comgate.cz/cz/osobni-udaje)
 • daňovému úradu; Slovenskej obchodnej inšpekcii a iným kontrolným orgánom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva predávajúcemu priamo zo zákona.

V špecifických prípadoch môže byť umožnený prístup k osobným údajom aj ďalším subjektom ako napr. advokát/právnik, súdy a orgány činné v trestnom konaní (najmä v priebehu správneho či trestného konania).

Doba uchovávania osobných údajov:

 • daňové/účtovné doklady: 10 rokov,
 • dokumenty týkajúce sa reklamácie: 5 rokov,
 • bežná písomná komunikácia s kupujúcim 1 rok.

Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje v objednávkovom formuláre sú pravdivé a je si vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

Práva kupujúceho v súvislosti s ochranou osobných údajov:

 • požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom (článok 15 GDPR),
 • právo na opravu poskytnutých osobných údajov (článok 16 GDPR),
 • právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov (článok 17 GDPR),
 • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov (článok 18 GDPR),
 • právo na prenos údajov k inému prevádzkovateľovi (článok 20 GDPR),
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (článok 21 GDPR),
 • právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov (článok 77 GDPR).

Kupujúci si môže uplatniť vyššie uvedené práva najmä písomne, a to zaslaním žiadosti na e-mail alebo poštovú adresu (uvedené v záhlaví týchto VOP).

Uplatnenie práva kupujúcim je bezplatné. Ak je žiadosť kupujúceho zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, predávajúci môže:

 • požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo
 • odmietnuť konať na základe žiadosti.

Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu, nebudú zverejnené, ani prenášané do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií.

11. Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho (e-mailom na: eshop@finapconsulting.sk) so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len "subjekt ARS") v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z.. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle ust. § 3 zákona č. 391/2015 Z. z.. a návrh môže kupujúci podať spôsobom v zmysle ust. § 12 tohto zákona. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR: www.mhsr.sk.

Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho z kúpnej zmluvy alebo súvisiaceho s kúpnou zmluvou.

Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

12. Záverečné ustanovenia

Všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú výslovne upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ak kupujúci pri uzatváraní kúpnej zmluvy a jej plnení nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. V prípade, že kupujúci pri uzatváraní kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Orgánom dozoru, ktorému podliehajú niektoré z činností predávajúceho, je Slovenská obchodná inšpekcia (Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01  Trenčín, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 032/6400 109).

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Údaje označené * sú povinné.
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.