Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti podnikající fyzickou osobou Hanou Kapolanovou, Libanice 12, 538 62 Honbice, IČO: (dále jen „prodávající ”) a našich zákazníků, které vyplývají ze smluvního vztahu na základě uzavřené kupní smlouvy. Na základě potřeb definovaných všeobecnými obchodními podmínkami jsou specifikované základní pojmy: Prodávajícím je podnikající fyzická osoba Hana Kaplanová, která provozuje internetový obchod. Jejím předmětem je prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu a je umístěná na internetové stránce www.kurzymp.cz. Kupujícím je zákazník, který na základě kupní smlouvy vstupuje do smluvního vztahu s prodávajícím.

Zaregistrování zákazníka

V případě, že se rozhodnete zaregistrovat (vytvořit si heslo do svého účtu) a jste osobou starší 16 let, získáte:

informace o stavu vybavování vašich objednávek

přehled všech doteď zakoupených titulech

Zákazníkem našeho internetového knihkupectví může být každá fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, nebo právnická osoba, která projevila zájem nakupovat zboží na internetové stránce www.kurzymp.cz. Zákazníkem se podle těchto všeobecných obchodních podmínek za určitých okolností rozumí i třetí osoba, kterou zákazník v závazné objednávce určí jako osobu, jíž má být objednané zboží odevzdáno (dále jen „oprávněná osoba“). Uvedení jména oprávněné osoby v závazné objednávce se považuje za její zplnomocnění k převzetí objednaného zboží.

Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce ve webovém rozhraní a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně všeobecných obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

Další informace k prodávanému digitálnímu obsahu

Prodávaným digitálním obsahem jsou dokumenty z oblasti BOZP v oblasti lesnictví a elektronické publikace jejichž autorem je prodávající.

Prodávaným digitálním obsahem jsou návrhy vzorových dokumentů, určené k dopracování, popř. k posouzení vůči skutečným podmínkám kupujícího (uživatele digitálního obsahu). Všechny dokumenty musejí být v souladu se Zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb., úz), schváleny a vydány  zaměstnavatelem / provozovatelem činností.

Veškerý digitální obsah je zpracován nebo autorizován osobou odborně způsobilou k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Prodávající v žádném ohledu nenese odpovědnost za škody vzniklé použitím dokumentů, špatnou interpretací obsahu dokumentů nebo jiné škody způsobené užitím dokumentů.

 

Objednávání zboží a uzavření smlouvy

Pro objednání zboží klikněte myší na obrázek košíku s příslušným nápisem a titul bude vložen do nákupního košíku. Potom se můžete rozhodnout, zda chce nákup uzavřít (vyplníte připravený formulář) nebo chcete pokračovat v nakupování. Objednávka se vytvoří potvrzením funkce označené „Závazně objednat“ s informací, že objednávka vyžaduje platbu za zboží. Bez  zbytečného odkladu po zpracování vaší objednávky na zadanou e-mailovou adresu zašleme potvrzení o přijetí objednávky (akceptace objednávky), které obsahuje číslo objednávky, název a specifikaci zboží, údaj o ceně zboží a náklady za doručení (poštovné), způsob platby, údaj o předpokládané dodací lhůtě zboží, údaje o místě, kam má být zboží dodáno, údaje o prodávajícím, případné další informace. Doručením potvrzujícího e-mailu o přijetí vaší objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy, resp. Smlouvy o poskytování elektronického obsahu nedodávaného na hmotném nosiči. V případě, že u nás máte vytvořené konto, bude vaše objednávka zároveň archivována v sekci, do které budete mít přístup pouze vy po přihlášení.

Ochrana osobních údajů

Získáváme tyto údaje:

Údaje během nákupu

Během nákupu od vás požadujeme údaje potřebné k jeho vybavení. Povinnými údajmi jsou tedy nejen ty, bez kterých vám nákup nemůžeme zaslat a vaši objednávku vybavit, jako vaše jméno, e-mailová adresa, doručovací adresa, telefonní číslo a samotný předmět objednávky.

V našem obchodě nezadáváte žádné informace, které by se přímo týkaly práce s penězi na vašich účtech. Všechny v současnosti nabízené formy elektronického bankovnictví (platba za zboží přes internet jsou realizované přímo na stránkách banky, která nám poskytne pouze informaci o úspěšnosti či neúspěšnosti platby a vaše jméno, případně číslo účtu (abychom mohli platbu identifikovat a v případě potřeby vrátit).

V žádném případě se nedozvíme žádné další informace, jako vaše přihlašovací údaje nebo zůstatek na účtu. Jediný údaj, který v této souvislosti ukládáme, souvisí s funkcí "zapamatování" si vaší karty. I tuto funkci však zabezpečuje banka a jedině ta může spárovat vaše číslo karty s anonymním údajem, pod kterým si vaši kartu zapamatoval náš systém.

Údaje během vytvoření konta

V případě, že se rozhodnete si u nás vytvořit uživatelské konto, sbíráme též všechny údaje s tím související. Jedinými povinnými údaji jsou vaše jméno a e-mailová adresa , kterou využíváme k tomu, abychom s vámi mohli komunikovat.

Můžete se svobodně rozhodnout, zda nám oznámíte další údaje o vás – zda nám poskytnete vaši fotografii, datum narození, telefonní číslo, uložíte jednu či vícero doručovacích adres. Toto ustanovení neplatí pro e-mailovou adresu, na kterou Vám je zasíláno plnění kupní smlouvy.

Ceny informace o prodávaném obsahu

Základní informace

Informace o prodávaném digitálním obsahu a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Cena zboží, podmínky platby a přijímané způsoby platby

Kupující je povinen zaplatit za prodávaný digitální obsah předem.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

bezhotovostně, bankovním převodem na účet prodávajícího čXXXXXXXX, kód banky XXXXX, vedený u společnosti FIO banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

kupující ve prospěch účtu prodávajícího převede přesnou částku (= cenu zboží);

kupující identifikuje bankovní převod variabilním symbolem, uvedeným na faktuře (odkaz na stažení faktury získá kupující v emailu o potvrzení objednávky od prodávajícího).

Doručení prodávaného digitálního obsahu kupujícímu

Po přijetí celé platby od kupujícího, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14ti dnů (email s odkazem se zasílá automaticky, ihned po připsání platby na účet prodávajícího, 14dnů se stanovuje jako ochranná lhůta prodávajícího, zejména v případě technických problémů), odešle prodávající na emailovou adresu kupujícího email s odkazem na stažení zakoupeného prodávaného digitálního obsahu.

Prodávající zaručuje, že odkaz v emailu ke stažení zakoupeného prodávaného digitálního obsahu, bude funkční nejméně 14 dnů ode dne jeho zaslání kupujícímu. Výjimkou jsou případy, kdy dojde ke znefunkčnění odkazu z důvodu chyby třetí strany (např. poskytovatel hostingu webové stránky).

Pokud kupující využije odkaz ke stažení zboží teprve po uplynutí čtrnácti dnů ode dne jeho doručení a odkaz již nebude funkční, je kupující povinen o této skutečnosti neprodleně informovat prodávajícího, který sjedná nápravu a zašle kupujícímu bez zbytečného odkladu nový, funkční odkaz ke stažení zakoupeného zboží. Obdobně je kupující povinen postupovat i v případech, kdy by nebyl funkční již prvotně zaslaný odkaz na stažení zakoupeného prodávaného digitálního obsahu nebo v případě, že by email s takovým odkazem vůbec nedostal. K tomu může dojít jen ve výjimečných případech  technických problémů.

Pokud kupující informuje prodávajícího po uplynutí 30ti dnů ode dne uhrazení zboží o nefunkčnosti odkazu ke stažení zboží nebo o skutečnosti, že mu tento odkaz vůbec nebyl zaslán, ztrácí nárok na zakoupený prodávaný digitální obsah. Prodávající v takovém případě není povinen kupujícímu vracet uhrazenou cenu za zakoupený prodávaný digitální obsah..

Objednávky vybavujeme průběžně každý pracovní den.

Reklamace a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti,

které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se

zboží tohoto druhu obvykle používá,

je zboží v odpovídajícím množství nebo míře,

zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Není-li zakoupený digitální obsah kupujícímu řádně zpřístupněn (umožněno jeho stažení, za podmínek uvedených výše), může kupující provést reklamaci na emailové adrese:

kurzymp@seznam.cz

Reklamace se nevztahuje na případy, kdy nebylo možno zakoupený digitální obsah stáhnout (uložit) pro závady na straně kupujícího (např. nefunkční internetové připojení, nedostatečná disková kapacita apod.).

Odstoupení od kupní smlouvy

Zákonný pohled na věc

Kupující zakoupením prodávaného digitálního obsahu poskytnutého elektronickou cestou (email s odkazem na stažení zakoupeného digitálního obsahu), bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1837, obchodního zákoníku, neprodleně po obdržení emailu s odkazem ke stažení zakoupeného prodávaného digitálního obsahu, ztrácí právo na odstoupení od kupní smlouvy.

Odstoupení od kupní smlouvy v souladu s obchodním zákoníkem u digitálního obsahu je možné pouze v případě, že je tento dodán na hmotném nosiči (např. CD, DVD). Takové dodání není v současné době prodávajícím podporováno. Pohled na věc ze strany prodávajícího Odstoupení od kupní smlouvy je možné pouze po souhlasu prodávajícího, který jej poskytne kupujícímu v  elektronické podobě na kupujícím, při objednávce zadanou emailovou adresu.

Prodávající poskytne souhlas na odstoupení od kupní smlouvy zejména v případech kupujících, kteří již dříve jiný digitální obsah od prodávajícího zakoupili, kdy kupující dostatečně obhájí důvod na takové odstoupení od kupní smlouvy a pouze v případech, kdy prodávající nemá podezření, že digitální obsah byl kupujícím zakoupen za účelem zneužití (odcizení know-how).

Licenční ujednání

Zakoupený prodávaný digitální obsah, je možno užívat za podmínek a k účelům uvedeným v této kapitole a jejích podkapitolách, pokud dílčí licencí, která je k dispozici na webu www.kurzymp.cz, u nabízeného zboží, nejsou stanoveny podmínky jiné. Platná licence je vždy poskytnuta k zakoupenému digitálnímu obsahu.

Kupující zakoupením prodávaného digitálního obsahu nezískává výhradní licenci k užití, tj. zakoupený digitální obsah bude na webu prodávajícího stále k dispozici k zakoupení ostatním kupujícím.

Prodávající a kupující si uzavřením kupní smlouvy (odesláním objednávky ze strany kupujícího na straně pokladny  sjednávají smluvní pokutu a to v souladu s §§ 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v účinném znění.

Smluvní pokutu je povinen uhradit kupující prodávajícímu v případech, kdy kupující poruší licenční ujednání, uvedená v této kapitole a to bez ohledu na rozsah takového porušení způsobem,

kdy zakoupený digitální obsah dále šíří;

kdy zakoupený digitální obsah dále šíří a vydává za svůj vlastní.

Smluvní pokuta se stanovuje ve výši:

20ti násobku výše ceny zakoupeného digitálního obsahu a to v době zakoupení, u kterého došlo k porušení,

Všeobecné podmínky pro užití digitálního obsahu

Zakoupený digitální obsah je možno dále upravovat a používat a to jak k osobním tak i ke komerčním účelům.

Zakoupený digitální obsah se zakazuje veřejně šířit ať již za poplatek nebo i zdarma.

Veřejným šířením se zejména rozumí:

umisťování zakoupeného digitálního obsahu na

veřejná úložiště, bez zabezpečení heslem, které znají jen konkrétní určené

osoby, jako jsou např. weby www.webshare.cz, www.ulozto.cz, a obdobné,

včetně webů zahraničních a tzv. torrentů;

sociální sítě (např. facebook, twitter, google+ apod.);

prodej nebo nabídka zakoupeného digitálního obsahu ve veřejných databázích, jako

např. veřejných fotobankách a jiných typech webových stránek, kde by k digitálnímu obsahu měla přístup široká veřejnost;

hromadné poskytování zakoupeného digitálního obsahu jiným osobám, zejména

např. při pořádání hromadných akcí (např. přednášky, školení, kurzy apod.) jako

reklamní nebo podpůrné materiály pro účastníky takových akcí;

jiné způsoby šíření, kdy by k zakoupenému digitálnímu obsahu měla přístup široká

veřejnost.

Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá práva na užívání zboží, za podmínek stanovených výše zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu

ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím

elektronické adresy kurzymp@seznam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi podnikající fyzickou osobou Hanou Kaplanovou a jejím zákazníkem a jsou pro obě strany závazné. Právní vztahy založené kupní smlouvy se budou řídit ustanoveními kupní smlouvy (tj. závaznou objednávkou a potvrzením objednávky, případně individuálně dohodnutými podmínkami), ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek a příslušnými právními předpisy. Ustanovení kupní smlouvy mají přednost před ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek a dispozitivními ustanoveními všeobecně závazných právních předpisů.

Podnikající FO Hana Kaplanová si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo doplňovat tyto všeobecné obchodní podmínky. Jakékoliv změny těchto všeobecných obchodních podmínek nabývají platnosti dnem jejich zveřejnění na internetové stránce www.kurzymp.cz. Právní vztahy vyplývající z kupní smlouvy se řídí vždy všeobecnými obchodními podmínkami účinnými v čase závazné objednávky zboží.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1.7.2018.

Použití materiálů ze stránky

© 2018 www.kurzymp.cz. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv použití obsahu – částí nebo celku, včetně rozmnožování a šíření textů, obrázků, fotografií či ukázek jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem je bez písemného povolení autorky zakázáno.