Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obsah:

 1. Obecná ustanovení
 2. Objednávka
 3. Cena zboží, pokuty, faktury
 4. Forma platby
 5. Způsob platby
 6. Zabezpečení
 7. Dodací podmínky
 8. Garance
 9. Odstoupení od smlouvy
 10. Odpovědnost za obsah webu
 11. Ochrana osobních údajů
 12. Závěrečná ustanovení

1. Obecná ustanovení

Tento nákupní řád (obchodní podmínky) platí pro nákup na webové stráncewww.simpleshop.cz .Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je  Radek Haštaba, Panenský Týnec 200, Panenský Týnec, 349 05, česká Republika, IČ: 61899445. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).

Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Objednávkou tohoto programu přijímáte, že jakékoliv použití informací z tréninkových materiálů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve Vašich rukách a autor za ně nenese žádnou zodpovědnost. V tomto materiálu můžete najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením mého názoru k této tematice.

2. Objednávka

Veškeré informace týkající se objednávky poskytuje prodávající na stránce www.radekhastaba.cz

Kupující objednává vybrané služby vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.simpleshop.cz a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

Zrušit objednávku ze strany kupujícího lze dle bodu 9. těchto Obchodních podmínek.

3. Cena zboží, pokuty, faktury

Ve Shrnutí přihlášky najdete všechny ceny služeb na stránkách www.radekhastaba.cz

Smluvní pokuta. Pokud kupující nezaplatil prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží.

Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

4. Forma platby

Platba jednorázově znamená, že zaplatíte převodem ihned po odeslání objednávkového formuláře.

5. Způsob platby

Možnosti plateb:

Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další

6. Zabezpečení

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

7. Dodací podmínky

Pokud si zákazník nepřevezme od dopravce objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky akceptovaného prodejcem, nese kupující vzniklé náklady s přepravou tohoto zboží.

8. Garance

Za své produkty ručí firma zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz. Pokud byste do 2 dnů od zaplacení usoudili, že pro vás tento E-book, vrátíme vám peníze zpět.

9. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu ve lhůtě 30 dní od vstoupení do placeného kurzu, semináře, nebo od zakoupení placeného e-booku a to elektronickou formou na tento email: radek.hastaba@gmail.com s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu a data nákupu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena bankovním převodem.

10. Odpovědnost za obsah webu

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění a služby mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny.

11. Ochrana osobních údajů

Prohlášení prodávajícího: Radek Haštaba se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte do objednávky při koupi e-booku, nebo v přihlášce do kurzu, jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi.

Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

12. Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.