Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Jiří Novotný, IČ: 01575155

se sídlem Osmek 481/9, 750 02 Přerov

 

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup e-knih (elektronických knih) a online seminářů (dále též jen jako „digitální obsah“ nebo „produkt“) přes webové rozhraní www.vysoka-skola-uspesne.cz a www.uspesny-student.cz provozovaném Jiřím Novotným, IČ: 01575155, se sídlem Osmek 481/9, Přerov, PSČ 750 02, zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem v Přerově (dále též jen jako „Prodávající“).

2. Nákup digitálního obsahu probíhá na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek www.vysoka-skola-uspesne.cz a www.uspesny-student.cz souvisí.

3. Přejeme si, aby pro Vás naše produkty byly přínosné a aby čas strávený na našich webových stránkách byl pro Vás příjemný a abyste přesně věděli, co u nás na webových stránkách naleznete, jak celý proces nákupu produktu od jeho výběru až po dodávku probíhá, co můžete očekávat a jak vyřešíme vaše požadavky. Toto vše naleznete v těchto VOP.

4. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u nás nakoupíte. Prosíme, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte prodávajícího ještě před objednáním produktu (tj. před kliknutím na tlačítko „Objednat“ nebo na textový odkaz „Objednej si ...“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko „Objednat“ nebo na textový odkaz „Objednej si ...“, dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu, jaký je zde popsán. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako prodávající připraveni splnit své závazky z následně uzavřené kupní smlouvy (tedy Prodávající především dodat Vám produkt přesně podle Vaší objednávky a Vy jako Kupující zaplatit za dodaný produkt dohodnutou cenu).

5. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Není jich zrovna málo, a proto pro rychlejší orientaci je tu obsah:

 

Obsah VOP:

  • Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek
  • Důležité pojmy (definice)
  • Objednávka a uzavření kupní smlouvy
  • Cena produktů a platba
  • Dodací podmínky
  • Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem, uživatelský účet
  • Odstoupení od kupní smlouvy
  • Záruka, práva z vadného plnění
  • Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
  • Závěrečná ustanovení

 

 

II. Důležité pojmy (definice)

1. PRODÁVAJÍCÍ.

Prodávajícím je:

Jiří Novotný

IČ: 01575155

prodávající není plátcem DPH

se sídlem Osmek 481/9, 750 02 Přerov

zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem v Přerově

Adresa pro doručování: Osmek 481/9, 750 02 Přerov

Kontaktní telefon: +420 776 574 658

Adresa pro doručování elektronické pošty: jiri@vysoka-skola-uspesne.cz

2. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.vysoka-skola-uspesne.cz nebo www.uspesny-student.cz uzavře s Prodávajícím kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů nabízených na uvedeném webovém rozhraní. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel. Prodávající poskytuje stejná práva všem kupujícím, bez ohledu na to, zda jsou či nejsou spotřebiteli.

3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít zato, že kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.  

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je jí kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách www.vysoka-skola-uspesne.cz nebo www.uspesny-student.cz vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované Vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující objednává produkt přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

2. POPIS PRODUKTU. Na webovém rozhraní je uveden seznam nabízených produktů včetně popisu, co obsahuje, komu je určen. U informačních produktů (e-kniha, on-line kurz) je také uvedeno, v jakém formátu je poskytován.

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTU. Pro objednání produktu přes webové rozhraní obchodu slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte informace o objednávaném produktu (výběrem dané položky ve formuláři a případně uvedením počtu/množství objednávaného produktu), údaje pro fakturaci (zejména jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu, u podnikatelů IČO, případně DIČ), zvolíte způsob úhrady.

Před odesláním objednávky Vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

O obdržení objednávky Vás budeme informovat mailem zaslaným na Vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce nebo při registraci. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to není v tomto potvrzení výslovně uvedeno. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímáme, zašleme vám informaci o přijetí objednávky v následném e-mailu. Do okamžiku, než je Vám doručeno potvrzení o přijetí Vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na Vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je kupní smlouva uzavřena. Jakékoli změny uzavřené kupní smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody s prodávajícím.

V pochybnostech Vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se prodávající nadále nezabývá.

4. Kupní smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji Vaše objednávka, její přijetí ze strany prodávajícího a tyto VOP. Smlouvu archivujeme v elektronické podobě, není přístupná třetím osobám. Na vyžádání Vám ji zašleme.

 

IV. Cena produktu a platba

1. CENA PRODUKTU. U jednotlivých produktů je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jejich dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Odeslat“) je již konečnou cenou.

2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání kupní smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt v našem vlastnictví.

4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

- bezhotovostně bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího: pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, uveďte příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY.

Kupní cena je splatná do 14 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet prodávajícího.

Takto uhrazená částka je zálohou na kupní cenu ve výši 100 % kupní ceny a o přijetí platby Vám vystavíme doklad o přijaté platbě a spolu s dodáním zboží pak obdržíte fakturu, která zároveň slouží i jako dodací list.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Produkt není možné hradit formou splátkového kalendáře.

 

V. Dodací podmínky

1. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU. Digitální obsah ve formátu .pdf bude zaslán po uhrazení kupní ceny na Vámi sdělenou elektronickou adresu jako příloha e-mailové zprávy, případně Vám bude zaslán odkaz ke stažení zakoupeného produktu. Tento digitální obsah je zasílán automaticky okamžitě po připsání platby na účet prodávajícího. V případě koupě on-line kurzu Vám bude po uhrazení kupní ceny vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na Vámi sdělenou elektronickou adresu zaslány přístupové údaje k Vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). V případě objednávky fyzického zboží Vám bude zboží doručenou poštou na Vámi uvedenou poštovní adresu, případně na Vámi uvedenou doručovací poštu, po zaplacení objednávky.

2. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude produkt dodán okamžitě poté, kdy bude platba připsána na bankovní účet prodávajícího. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude produkt dodán obratem po provedení platby.

3. NÁKLADY NA DOPRAVU. V případě digitálního obsahu nejsou účtovány žádné náklady na dopravu. V případě fyzických produktů zahrnuje uvedená cena produktu i náklady na dopravu.

4. Po dodání produktu si prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte prosím prodávajícího, aby mohl provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

 

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem, uživatelský účet

1. Digitální obsah zasíláme pouze Vám, jako Kupujícímu, na Vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf, případně umožňující přehrávat on-line videa. K přehrání obsahu ve členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby Váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez výslovného souhlasu prodávajícího dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Produkty slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím autorových znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na Vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Produkty nenahrazují osobní konzultaci. Prodávající neodpovídá za Váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktech.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET. K přístupu k uživatelskému účtu obdržíte přístupové údaje obratem po úhradě kupní ceny. Zavazujete se zavazovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se zavazujete udržovat Vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě porušení Vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv anebo závažného porušení těchto VOP je prodávající oprávněn po předchozím upozornění Vám uživatelský účet znepřístupnit nebo zrušit.

 

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Předmětem kupní smlouvy je dodání digitálního obsahu anebo dodání fyzického zboží. Jako Kupující odesláním objednávky a případně i zaškrtnutím souhlasu s těmito VOP udělujete výslovný souhlas, aby Vám byl digitální obsah, případně fyzický produkt, dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

2. Protože prodávajícímu záleží na Vaší spokojenosti, prodávající poskytuje nad rámec zákonných povinností garanci spokojenosti. Při koupi digitálního obsahu (e-kniha, on-line kurz) má kupující možnost ve lhůtě do 30 dnů od zaplacení produktu odstoupit od smlouvy bez uvedení jakéhokoli důvodu, pokud produkt nesplní očekávání kupujícího. V takovém případě informujte prodávajícího o uplatnění garance spokojenosti elektronicky na jiri@vysoka-skola-uspesne.cz nebo písemně na adresu uvedenou v úvodu těchto VOP. V informaci uveďte, že využíváte právo ve 30denní lhůtě odstoupit od smlouvy v rámci garance spokojenosti a přiložte prosím pokud možno i doklad o koupi produktu anebo sdělte alespoň Vaši e-mailovou adresu, na kterou byl produkt zaslaný a údaj o tom, jaký produkt jste zakoupili. Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak odůvodňovat.

3. V případě koupě fyzických produktů je možné produkt vrátit ve 14denní lhůtě od koupě a to pouze v případě, pokud nebyl produkt otevřen.

4. Jako Kupující můžete od smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek IX. VOP). Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě Vašeho prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 10 dní po splatnosti a v případě podstatného porušení Vašich povinností z kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv nebo neoprávněnému předání přístupových údajů k uživatelskému účtu třetí osobě a v dalších případech stanovených zákonem.

5. Je-li Vám společně se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit.

 

 

VIII. Záruka, práva z vadného plnění

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3. Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí zboží.

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit, máte právo požadovat zaslání nového produktu anebo od smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že by prodávající nebyl schopen Vám nový produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že by prodávající nezjednal nápravu v přiměřené době nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

5. Pokud Vám nebyl produkt dodán v dodací lhůtě, prosíme, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

6. Reklamaci u prodávajícího uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na elektronickou adresu jiri@vysoka-skola-uspesne.cz, nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám prodávající poskytne písemné potvrzení.

 

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte prodávajícího prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese jiri@vysoka-skola-uspesne.cz.

2. Prodávající podniká na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi prodávajícím a kupujícím dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

 

X. Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.

3. Vezměte prosím na vědomí, že prodávající je oprávněn tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tento text ve formátu PDF obdržíte v mailu potvrzujícím objednávku.

4. Tyto VOP jsou účinné od 1.8.2017.