Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Vážení přátelé, zájemci, zákazníci,

produkty a služby, které nabízím, jsou připravované pro vás, s láskou a nejlépe, jak umím – podobně jako pekař peče ty nejlepší rohlíky a švec se snaží ušít ty nejkrásnější boty.

Děkuji za váš zájem, kterým oceňujete hodnotu mé práce. A to i přesto, že hodnota většinou s cenou nemá mnoho společného. Hodnota často převyšuje cenu.

Děkuji.

 

Přeji vám laskavé dny a děkuji.

Mgr. Yvetta Ellerová

 

ÚVODNNÍ USTANOVENÍ

 

Pro-dávám své služby, produkty, informace, zkušenosti a jiné a v souladu s platnou legislativou GDPR.

PRO-DÁVÁM je samo o sobě krásné slovo.

Slova „Pro“ i „dávám“ nesou v sobě pozitivní energii pro všechny zúčastněné.

Je v nich přijímání a dávání v harmonii, zachovávající rovnováhu života mého i vašeho. Práce zadarmo by mohla být nadarmo.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Přečtěte si, prosím, pozorně následující text.

Společenský systém nás nutí k některým pravidlům. Proto i tato pravidla podnikání a obchodu musím dodržovat.

Sděluji vám proto před uzavřením smlouvy zákonem stanovené informace, které vy odesláním objednávkového formuláře, nebo jiným způsobem, tedy nákupem produktů, informací či jiných služeb potvrzujete, že jste s těmito informacemi a obchodními podmínkami byli před uzavřením kupní smlouvy (objednávky) seznámeni, rozumíte jim a souhlasíte s nimi. 

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Potřebujete-li se na cokoliv zeptat, můžete mne kdykoliv kontaktovat na adrese: yvettae@seznam.cz. Děkuji.

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE dle §1811 odst. 2 OZ

Před tím, než se rozhodnete zakoupit si námi nabízený produkt/službu, je naší zákonnou povinností informovat Vás o mé společnosti a o pravidlech mého obchodování s vámi prostřednictvím internetu, tj. obchodování prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

INFORMACE O MNĚ, KONTAKT

Prodávajícím je Mgr. Yvetta Ellerová, sídlo Tyršova 1667/19, Moravská Ostrava, 702 00, IČ 87484013, zapsána v živnostenském rejstříku u Živnostenského úřadu Ostrava. Nejsem plátce DPH. Kontaktovat mě můžete mailem na adrese yvettae@seznam.cz, písemně na adrese sídla (není provozovnou pro osobní kontakt). Tyto adresy jsou určeny i pro vyřizování případných reklamací. Doporučuji on-line komunikaci.

ZPŮSOB OBCHODOVÁNÍ, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJU

Poskytuji a nabízím s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména internetu) různé informační produkty a služby (aktuálně on-line vzdělávací programy = e-kurzy, elektronické knihy = e-booky, tzv. Knihy (malé, velké, mini…), doplňkové produkty v elektronické podobě, konzultace v oblasti osobního rozvoje. Blíže o mých produktech a službách se dozvíte na webových stránkách: www.yvetta-ellerova.eu.

Všechny nabízené produkty a služby, ať již placené, či neplacené, slouží pouze pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobního rozvoje. Informace námi zprostředkovávané jsou výhradně nezávazné návody a doporučení. Nenesu jakkoliv odpovědni za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, stejně jako za Vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat, neboť ten je odvislý od řady dalších faktorů, které nemohu ovlivnit, jako např. vaše dovednosti, možnosti, znalosti, schopnosti, obětavost, situaci na trhu, obchodní znalosti apod. Informace obsažené v mých produktech a službách nenahrazují lékařskou péči nebo péči jiných odborníků.

Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením mého názoru k dané problematice.

V případě vzdělávacích produktů v oblasti osobního rozvoje  bych Vás rádi upozornila na fakt, že v průběhu on-line programů můžete být vystaveni fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na Vaši zodpovědnosti a rozhodnutí, zda navrhovaná cvičení či úkoly podstoupíte či nikoliv. Po celou dobu trvání on-line produktu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování.  Účast v on-line programech a kurzech osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.

Všechny produkty a služby (online vzdělávací programy, kurzy, e-booky, informace a jiné produkty) podléhají ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. 

Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro  osobní potřebu zákazníka. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

Veškeré smluvní vztahy s Vámi uzavíráme v souladu s Právním řádem ČR, právní vztahy vysloveně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění (vč. odstoupení od smlouvy, uplatnění práv z vadného plnění). Spotřebitelé se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů. Případné právní spory, vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou,  budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky, ačkoli nepředpokládám, že by k takovým situacím docházelo.

Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce, prostřednictvím objednávkových formulářů. Prodejní stránka, na kterou jste po vyjádření zájmu o produkt či službu následně přesměrováni, obsahuje všechny potřebné informace, nutné k uzavření smlouvy, vč. způsobu úhrady kupní ceny, údajů o požadovaném způsobu doručení produktu či služby a o nákladech s dodáním spojených. U on-line produktů náklady na dodání neúčtujeme, u fyzických produktů prodávajícího (CD, DVD, knihy) je zákazník povinen společně s cenou zaplatit i náklady spojené s jeho balením a dodáním. Cena za balení a dodání,  je-li prodávajícím účtována, je spolu s cenou za produkt vždy uvedena na prodejní stránce.

Ceny produktů a služeb jsou konečné. Prodávající není plátce DPH.

Zákazník je povinen uvést v případě požadavku na vystavení dokladu o zakoupení produktu či služby ve svém vlastním zájmu správně všechny potřebné osobní údaje, ke kterým bude prodávajícím vyzván.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů, konzultací a webinářů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky – vhodný a aktualizovaný software, přiměřený hardware. V případě použití neaktualizovaného softwaru - internetového prohlížeče apod. může být omezena funkcionalita.

Smlouva s Vámi je uzavřena odesláním objednávkového formuláře (nikoliv až po potvrzení objednávky) nebo stažením nabízeného souboru. Odesláním objednávky stvrzujete, že souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy, že jste byl předem informován o všech náležitostech smlouvy, že jste se seznámil s obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a že s nimi souhlasíte. Údaje uvedené Vámi o Vás v objednávce považujeme za správné. Vylučujeme přijetí nabídky s dodatkem či odchylkou.

Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt/zboží/službu, které si zákazník objednal (nedojde-li k vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován) a zákazník se zavazuje produkt/zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Akční ceny jsou platné pouze po dobu platnosti akce.

Platba je jednorázová a provádí se bezhotovostním způsobem zvoleným zákazníkem v prodejním formuláři podle pokynů prodávajícího. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby nebo jiného dohodnutého identifikátoru, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění, za což prodávající následně nenese žádnou odpovědnost.

Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o..

Využít můžete těchto možností plateb, pokud budou nabízeny:

  1. online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro
  2. rychlým bankovním převodem: Česká spořitelna, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další
  3. rychlým bankovním převodem: PayPal
  4. bankovním převodem na základě faktury na účet EQUA Bank,

Kupní cena je splatná v termínu uvedeném na zálohové faktuře, není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Následně dojde bez zbytečného prodlení k odeslání produktu zákazníkovi prodávajícím.

U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zaslání odkazu URL adresy.

V případě fyzických produktů prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy zásilkou České pošty dle aktuálního sazebníku. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu, uvedenou zákazníkem v objednávce.

V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (kupní ceny), kterou je zákazník povinen zaplatit, se zákazník zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny produktu/služby.

Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů, které jsou získávány během návštěvy mých webových stránek, je v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 sb.

Mgr. Yvetta Ellerová