Obchodní podmínky

1. ÚVOD

1.1

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „smluvní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi společností MANAVI, s.r.o., se sídlem K Dráze 314/4, IČ: 06427154, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 35123, jako prodávajícím (dále také jako „prodávající“) a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím aplikace umístěné na www.thajske-masaze.eu.

1.2

Společnost MANAVI, s.r.o. je provozovatelem internetových stránek www.thajske-masaze.eu, na kterých si může zákazník on-line v aplikaci od společnosti Redbit s.r.o., Antonína Dvořáka 612, 280 02 Kolín II, IČ: 24197190 (dále jen „aplikace“) zakoupit dárkové voucher.

1.3

Ustanovení těchto smluvních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a smluvní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.4

Prodávající je oprávněn tyto smluvní podmínky měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Aktuální znění smluvních podmínek je k dispozici na internetových stránkách https://form.simpleshop.cz/Qkme//term-and-conditions/.

1.5

Prodávající není plátcem DPH.

2. REGISTRACE A NÁKUP DÁRKOVÝCH VOUCHERŮ

2.1

Kupující je oprávněn nakupovat dárkové vouchery na základě registrace kupujícího provedené v aplikaci na internetových stránkách www.thajske-masaze.eu.

2.2

Při registraci je kupující povinen vyplnit požadované údaje, kterými jsou:

  • Jméno a příjmení / název společnosti
  • Adresa
  • e-mailová adresa

2.3

Kupující objedná jednotlivé služby tak, že vybere službu a jeho variantu, které má zájem zakoupit, a zvolí tlačítko „Koupit“. Kupující dále při nákupu dárkových voucherů postupuje podle pokynů uvedených v aplikaci.

2.4

Kupující dále mimo jiné zvolí:

  • jeden ze způsobů úhrady kupní ceny služeb, který umožňuje platební brána provozována společností „GOPAY s.r.o.“ (dále jen „platební brána“),
  • údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaných služeb (na emailovou adresu, osobním odběrem v salónu nebo doručení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb). V případě zaslání voucheru prostřednictvím doručovatele poštovních služeb se prodávající zavazuje odeslat voucher kupujícímu do 5 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Prodávající nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli zdržení v dodacích lhůtách, ke kterému může dojít ze strany poskytovatele poštovních služeb.

2.5

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do své objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na příslušné tlačítko, které kupujícího přesměruje na platební bránu. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.6

Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané služby, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na internetových stránkách www.thajske-masaze.eu a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito smluvními podmínkami seznámil.

2.7

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.8

V případě technické závady v aplikaci a/či chyby software kontaktuje kupující telefonicky či emailem prodávajícího a ten neprodleně zjedná nápravu.

3. UPLATNĚNÍ DÁRKOVÝCH VOUCHERŮ

3.1

Dárkový voucher obsahuje:

  • zvolenou službu a její variantu,
  • unikátní kód,
  • dobu platnosti.

3.2

Prodej dárkových voucherů na služby je chráněn unikátně přiděleným kódem voucherů. Prodávající nenese, kromě ochrany své databáze s prodanými vouchery, žádnou odpovědnost za případné získání kódu třetí stranou. Takové získání kódu může vést k možnosti zneužití voucheru neoprávněnou osobou. Za ochrana kódu voucheru odpovídá, mimo výše uvedené odpovědnosti prodávajícího, kupující.

3.3

Prodávající nenese odpovědnost za ztracené či zneužité dárkové vouchery. Pozměňování, kopírování či jiná forma zneužití dárkových voucherů se zakazuje.

3.4

V případě, že bude mít prodávající pochybnosti o pravosti kódu uvedeného na dárkovém voucheru použitého při čerpání služeb, vyhrazuje si právo na pozdržení vyřízení objednávky do doby než ověří pravost voucheru.

3.5

Na dárkových voucheru není vyznačeno jméno majitele, uplatnit jej může osoba, která jej odevzdá na místě čerpání.

3.6

Před uplatněním dárkového voucheru je třeba provést předem rezervaci. Jelikož vouchery na služby jsou časově limitované a dále jsou limitované kapacitou prodávajícího pro poskytované služby, je odpovědností kupujícího zajistit si včas rezervaci na poskytnutí služeb. Pokud držitel voucheru provede rezervaci alespoň 14 dnů před ukončením platnosti voucheru a prodávající nebude mít již volné kapacity, nabídne kupujícímu pozdější náhradní termín.

3.7

Po vypršení doby platnosti dárkového voucheru tento voucher propadá bez nároku na jakoukoliv náhradu. dárkový voucher není možné vyměnit za hotovost a lze jej použít pouze jednou. Výjimku představují dárkové vouchery vystavené na určitou finanční částku, nikoliv na konkrétní masáž. Tyto vouchery lze využít i vícekrát až do vyčerpání jejich hodnoty. Při nedočerpání celé částky uvedené na dárkovém voucheru nebude kupujícímu poskytnuta náhrada.

4. CENY SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

4.2

V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná před převzetím voucheru.

4.3

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem potvrzení a schválení platby platební bránou.

4.4

Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním voucherů kupujícímu.

4.5

Případné slevy z ceny služeb poskytnuté prodávajícím kupujícímu lze vzájemně kombinovat jen podle pravidel prodávajícího.

4.6

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny služeb a poskytne ji v elektronické podobě kupujícímu.

4.7

Internetové stránky www.thajske-masaze.eu obsahují informace o jednotlivých službách v nabídce prodávajícího, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na internetových stránkách www.thajske-masaze.eu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít s kupujícím kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.8

V případě doručení dárkového voucheru prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb obsahuje aplikace prodávajícího také informace o nákladech spojených s balením a dodáním voucheru. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním voucherů uvedené v aplikaci platí pouze v případech, kdy jsou vouchery doručovány v rámci území České republiky.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1

Kupující bere na vědomí, že ustanovení § 1837 občanského zákoníku stanoví případy, kdy není možné od kupní smlouvy odstoupit.

5.2

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 těchto smluvních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí voucherů, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů voucherů nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky voucherů. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.3

Prodávající nenese odpovědnost za to, že voucher nebude kupujícímu doručen z důvodů ležících na straně kupujícího (např. dárkový voucher bude doručen do složky „spam“ v emailové schránce kupujícího či nebude doručen kupujícímu vůbec z důvodů plné emailové schránky kupujícího apod.).

5.4

Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Odstoupení od kupní smlouvy je možné pouze v případě, že dárkový voucher nebyl čerpán, a to ani částečně. Dárkový voucher nemusí být zasílán zpět prodávajícímu.

5.5

V případě řádného odstoupení kupujícího od kupní smlouvy vrací prodávající kupujícímu zpět finanční částku odpovídající zakoupené služby. Prodávající však nevrací kupujícímu náklady spojené s balením a dodáním voucheru, které tak nese prodávající.

5.6

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 smluvních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.

5.7

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 smluvních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to způsobem dle domluvy prodávajícího a kupujícího.

5.8

Nárok na úhradu případné škody vzniklé na voucherech je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.9

Do doby převzetí voucherů kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.10

Je-li společně s vouchery poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu s vouchery prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DORUČENÍ VOUCHERŮ

6.1

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat vouchery na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít vouhcery při dodání.

6.3

V případě, že je z důvodů na straně kupujícío nutno vouchery doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním voucherů, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4

Při převzetí voucherů od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů voucherů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2

Prodávající odpovídá kupujícímu, že vouchery při převzetí nemají vady.

7.3

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných služeb, případně i v sídle prodávajícího.

7.4

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1

Kupující nabývá vlastnictví k voucherům zaplacením celé kupní ceny služeb.

8.2

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy penzion.bango@seznam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4

Prodávající je oprávněn k prodeji služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, doručovací adresa, adresa elektronické pošty (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

9.4

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících vouchery nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

9.7

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1

Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající se odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

10.2

Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

10.3

Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webu prodávajícího.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.3

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: K Dráze 314/4, 326 00 Plzeň, adresa elektronické pošty: penzion.bango@seznam.cz, telefon: +420 377 242 490.