Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

 • Provozovatele a poskytovatelem služeb je Ing.Pavel Kohout, IČ: 034 967 75 se sídlem N.Frýda 4 , 37005, Č.Budějovice (dále též jen „provozovatel“). Ustanovení těchto podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi provozovatelem a uživatelem, jejímž předmětem jsou nabízené produkty prostřednictvím webů provozovatele. Provozovatel poskytuje vyhledávání, informace o produktech a jejich prodej – společně též „služby“.
 • Uživatelem služeb může být jen právnická nebo fyzická osoba, plně způsobilá k právním úkonům (v souladu s příslušnou právní úpravou), případně osoba nezletilá, avšak pouze se souhlasem svých zákonných zástupců a pod jejich dohledem.
 • Tyto podmínky mohou být změněny jednostranným rozhodnutím provozovatele a jejich změna je účinná ode dne zveřejnění.
 • Uživatel při využívání tohoto webu dále nesmí maskovat svou IP adresu či jinak utajovat či maskovat svou geografickou polohu.
 • Poskytovatelem provozované weby jsou KKnihy.cz, Kohoutp.cz, Art9.cz, Imagi.cz a Knihosvet.cz. produkty mohou být dostupné také z webů třetích stran.
 • Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.
 • Provozovatel není plátcem DPH.

Autorská práva, licence

 • Uživatel bere na vědomí, že produkty i obsah webu je chráněn předpisy na ochranu autorských práv a dalšími předpisy, kterými se řídí ochrana duševního vlastnictví. Uživatel není oprávněn rozmnožovat, kopírovat, distribuovat, prodávat, přenášet, upravovat či jinak zasahovat produkty ani části jejich obsahu. Uživatel není oprávněn produkty užívat pro komerční účely, ani není oprávněn pro tyto účely je jakkoliv zpřístupňovat. Uživatel nesmí využívat automatizovaných procesů pro využívání obsahu tohoto webu.

 • Prostřednictvím webu může uživatel za úplatu získat právo užít autorské dílo, a to formou nákupu v e-shopu. Všechna díla, která jsou prostřednictvím e-shopu provozovatelem nabízena, jsou díly autorskými a jako taková jsou chráněna předpisy autorského práva.

 • Není-li výslovně stanoveno jinak, rozumí se dílem také jiný předmět chráněný autorským právem (např. fotografické dílo, grafické dílo, zvukově obrazový záznam), jehož rozmnoženina je provozovatelem nabízena na webu za účelem jeho poskytnutí uživatelům. Autorská díla jsou chráněna a uživatel nesmí tato díla užívat v jiném rozsahu než v rozsahu mu uděleného oprávnění (licence), dále nesmí tato díla užívat v rozporu s právními předpisy upravující ochranu autorských práv ani jiným způsobem, kterým by byly porušeny právní předpisy či autorská práva autorů děl či třetích osob.

 • Uživateli může být prostřednictvím e-shopu autorské dílo zpřístupněno, a to formou stažení (download) autorského díla. Stažením se rozumí úplatné zhotovení trvalé nebo dočasné rozmnoženiny díla v elektronické podobě uživatelem na jeho vyžádání (prostřednictvím e-shopu) z rozmnoženiny díla, jež byla provozovatelem zpřístupněna uživateli.

 • Úhradou ceny v e-shopu získá uživatel oprávnění užít dílo a uložit jeho rozmnoženinu na paměťové médium. Uživatel je oprávněn rozmnoženinu díla užít pouze pro svou osobní potřebu, nesmí rozmnoženinu díla žádným způsobem dále rozšiřovat, a to jak za úplatu, tak i bezplatně.

 • Uživatel není oprávněn dílo rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, vystavovat, sdělovat veřejnosti, či jakkoliv poskytovat třetím osobám. Uživatel není oprávněn dílo měnit, či jinak do něj zasahovat anebo jej spojovat s dílem jiným. Uživatel není oprávněn dílo překládat ani převádět do jiné formy, např. knižní. Uživatel není oprávněn dílo užívat komerčním způsobem.

 • Uživatel není oprávněn zasahovat do technických prostředků, které chrání dílo, případně omezují rozsah jeho užití. Uživatel také není oprávněn jakkoliv testovat či zkoušet technické zabezpečení díla. Uživatel nesmí obcházet technické prostředky zabezpečující dílo. Jakékoliv narušení technických prostředků je zásahem do autorského práva a bude postiženo podle příslušných právních předpisů. Jakékoliv jiné užití díla než je užití pro osobní potřebu a v rozsahu stanoveném u konkrétního díla je zakázáno.

Nákup v e-shopu

 • Uživatel je oprávněn nakupovat díla formou stažení díla z e-shopu. Nákupem díla získá uživatel odkazy ke stažení vybraných souborů v elektronické podobě, a to za úplatu, která je stanovena u každého příslušného díla.

 • Ceny za stažené dílo jsou uvedeny jako konečné včetně příslušné daně z přidané hodnoty.

 • Uživatel je povinen si zkontrolovat svou objednávku a veškeré údaje v ní uvedené. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledcích chyb či nesprávných údajů uvedených v objednávce.

 • Cena může být uhrazena provedením přímé úhrady ceny uživatelem přes službu paypal, platební kartou, bankovním převodem ev. jinou možností, která bude provozovatelem nabídnuta. Smlouva je uzavřena okamžikem úhrady příslušné ceny (tj. připsáním požadované částky na účet provozovatele) a nejdříve tímto okamžikem získá uživatel právo soubory stáhnout.

 • Po zaplacení objednávky budou pod přihlášením na uživatelský účet přístupné odkazy na stažení  jednotlivých zakoupených souborů.

 • Každý soubor smí být uložen pouze na jednom paměťovém zařízení (pc, ipod, ipad apod.), uživatel může zakoupit i více souborů díla, v takovém případě bude smět užívat takový počet rozmnoženin, který v e-shopu zakoupil.

 • Uživatel je oprávněn reklamovat platbu, kterou provedl, pokud byla provozovatelem chybně zúčtována, avšak nejpozději do 30 dnů ode dne jejího připsání na účet provozovatele. Provozovatel je povinen tuto reklamaci prošetřit a o výsledku uživatele informovat prostřednictvím e-mailu.

Technické podmínky

 • Provozovatel zabezpečuje svůj web proti neoprávněným zásahům třetích osob, proti virovým útokům apod. Avšak uživatel bere na vědomí, že je povinen mít řádně zabezpečen svůj PC, případně jiné technické zařízení, na které rozmnoženinu díla ukládá a provozovatel neodpovídá za škodu, která uživateli vznikla v důsledku neoprávněného zásahu třetí osoby.

 • Uživatel není oprávněn zkoušet či zkoumat a testovat zabezpečení webu, ani prolamovat technické zabezpečovací prostředky webu. Uživatel dále není oprávněn užívat automatizované systémy pro stahování dat z webu či sledování webu nebo jiných uživatelů webu. Uživatel nesmí jakkoliv reprodukovat či zneužívat procesy k monitorování obsahu webu. Uživatel se nesmí pokoušet přihlásit se na uživatelský účet třetí osob bez jejího souhlasu, ani se pokoušet prolomit zabezpečení uživatelských účtů. Uživatel nesmí zasahovat technickými prostředky do webu za účelem jeho přetížení, zaplavení, či odepření funkčnosti.

 • Porušení webu, narušení jeho obsahu bezpečnosti, či funkčnosti nebo pokusy o tyto neoprávněné zásahy budou považovány za porušení právních předpisů a řešeny příslušnou cestou, s tím, že provozovatel je oprávněn takovémuto uživateli zrušit uživatelský účet a zamezit technicky v dalším využívání webu.

 • Pokud bude uživatelům umožněno vkládat své komentáře, případně chatovat na webu, uživatel je povinen dodržovat právní předpisy a nevkládat žádný obsah, kterým by byla porušena práva třetích osob. Dále nesmí vkládat obsah, který by byl svou povahou rasistický, diskriminační, urážlivý, či obsah se sexuálním charakterem. Uživatel nesmí dále na web vkládat komerční sdělení, ani komerční odkazy. Provozovatel si vyhrazuje právo takovéto komentáře smazat.

Ochrana osobních údajů

 • Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje uživatelů v rozsahu nezbytném pro uzavření smlouvy v e-shopu. Uživatel registrací dává provozovateli souhlas se zpracováním vyplněných údajů.

 • Správcem osobních údajů je provozovatel. Ochrana osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění.

 • Uživatel poskytuje provozovateli souhlas k užití osobních údajů za účelem nabízení obchodu a služeb, a to v rozsahu jméno, přímení a e-mailová adresa. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou. Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na elektronickou adresu uživatele.

 • Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak v rozsahu uvedeném v prvním odstavci tohoto článku je nezbytné pro plnění smlouvy mezi provozovatelem a uživatelem.

Závěrečná ustanovení

 • Uživatel svou objednávkou souhlasí, aby s poskytováním plnění bylo započato okamžitě, a tedy plnění je poskytnuto ze strany provozovatele obratem po připsání příslušné platby. Uživatel bere na vědomí, že je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku, než bylo započato s plněním ze strany poskytovatele.

 • Smluvní strany si tímto výslovně sjednávají, že právní vztah mezi provozovatelem a uživatelem se řídí českým právem, zejména autorským zákonem a občanským zákoníkem v účinném znění. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto podmínek neplatným, nebo neúčinným, nemá tato neplatnost nebo neúčinnost vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení.

 • Provozovatel dbá na zachovávání autorských práv a žádá, aby tak uživatel činil také. Pro případ, že uživatel zjistí porušení autorských práv u některého z děl v e-shopu, může provozovateli své oznámení o tomto podezření na jeho e-mailovou adresu. Oznámení by mělo obsahovat jméno a kontaktní údaje uživatele, dílo, jehož se údajné porušení týká a další podrobnosti, které má uživatel k dispozici.

 • Provozovatel je oprávněn přerušit či dočasně pozastavit jakoukoliv službu poskytovanou prostřednictvím webu. Provozovatel v žádném případě neodpovídá uživateli za jakoukoliv škodu způsobenou dočasnou či trvalou nedostupností webu nebo jeho částí.

Kontaktní údaje na provozovatele

Pavel Kohout, tel. 607 277 595, email: info@kohoutp.cz

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 23.1.2019.