Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

fyzickej osoby – slobodného umelca: Andrea Richardson,Kopčianska 10, Bratislava, 851 01, DIČ: 1047790876 (ďalej len „predávajúci“) pri prevádzke internetového obchodu prostredníctvom domény www.minimalistka.sk (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“).

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorením kúpnej zmluvy, a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami.

1.2. Vyplnením objednávkového formulára a potvrdením oboznámenia sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „objednávka“) kupujúci pristupuje k týmto všeobecným obchodným podmienkam predávajúceho, ktoré sú stále prístupné na webovej stránke predávajúceho.

1.3. Predávajúca je prevádzkovateľom systému elektronického obchodu prevádzkovaného prostredníctvom webovej stránky predávajúceho www.minimalistka.sk (ďalej len „webová stránka“).

1.4. Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku na tovar, službu alebo elektronický obsah prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obrdžala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky alebo zaslaním emailu a emailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky predávajúceho a súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.5. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto všeobecných obchodných podmienok nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, najmä zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

1.6. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

2. Objednávka

2.1. Predmetom objednávky je tovar, služba alebo elektronický obsah ponúkaný predávajúcim na jeho webovej stránke. Tovarom sú najmä knihy, okrem elektronických kníh, a službami sú najmä konzultácie a poradenstvo v oblasti minimalistického životného štýlu.

2.2. Dodávateľom tovaru, služieb a elektronického obsahu je predávajúca.

2.3. Objednávka vzniká vyplnením objednávkového formulára a potvrdením oboznámenia sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

2.4. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaného tovaru/tovarov a objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

2.5. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky automaticky zaslaný email s potvrdením prijatia objednávky.

2.6. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

2.7. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Táto slúži ako doklad o zaplatení.

2.8. Kupujúci súhlasí s elektronickou komunikáciou prostredníctvom webovej stránky, emailu, a telefónu.

3. Elektronické knihy

3.1. Pri nákupe elektronického obsahu, najmä elektronických kníh, sa tieto podmienky rozširujú aj o Licenčnú dohodu a podmienky používania e-kníh.

4. Cena

4.1.Všetky ceny sú konečné a platné tak, ako sú uvedené v objednávkovom formulári a v momente odoslania objednávky.

4.2. Predávajúca nie je platcom DPH.

5. Platobné podmienky

5.1.Za tovar možno platiť týmito spôsobmi:

a) bankovým prevodom z účtu kupujúceho na účet predávajúceho;

6. Dodacie podmienky

6.1. Po zaplatení objednávky a pripísaní peňazí na účet predávajúceho je tovar zaslaný alebo služba poskytnutá kupujúcemu.

6.2. V prípade elektronicky dodávanej služby je kupujúci povinný skontrolovať si svoju emailovú schránku, všetky jej priečinky a podpriečinky (reklama, spam).

6.3. Ak sa e-mail od predávajúceho objaví mimo hlavného priečinka emailovej schránky kupujúceho, presunie si ho do hlavného priečinka a emailovú adresu :

andrea@minimalistka.sk si pridá do svojho adresára. Tým zabezpečí správne doručovanie elektronickej pošty od predávajúceho.

6.4. Ak kupujúci ani po dôkladnom a opakovanom hľadaní nenájde vo svojej emailovej schránke email s dodaným tovarom, požiada o technickú podporu na andrea@minimalistka.sk.

7. Prevod vlastníckeho práva

7.1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom zaplatenia plnej kúpnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

7.2. Tovar, na ktorý sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

8. Záruka, reklamovanie tovaru a odstúpenie od zmluvy

8.1. Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode www.minimalistka.sk je štandardne 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

8.2. Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu andrea@minimalistka.sk alebo telefonicky v pracovné dni od 8-16 h na čísle: +421 944 640 901(e-shop manažér). Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

8.3. Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred ma, prosím, kontaktujte na andrea@minimalistka.sk alebo telefonicky na číslach +421 944 640 901. Reklamovaný tovar (prosíme posielať až po dohode) zašlite na adresu Andrea Richardson, Kopčianska 10, 851 01, Bratislava. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom.

8.4. Spotrebiteľ má podľa §7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

8.5. V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

8.6. Právo na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail). Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti. Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu Andrea Richardson, Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou, tovar, prosím, neposielajte dobierkou. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám na prevádzku znáša zákazník. Predávajúci vráti kupujúcemu plnú sumu bankovým prevodom do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru.

8.7. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za:

– dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom, ak došlo k akceptácii objednávky;
– dodanie tovaru, služby alebo elektronického obsahu bez vád;
– dodanie tovaru, služby alebo elektronického obsahu v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii;
– zaslanie daňového dokladu (faktúry).

8.8. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za:

– oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér);
– oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne uvedenou emailovou adresou prijímateľa;
– poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte;
– za prípadnú škodu, ktorá používateľovi vznikne v súvislosti s používaním elektronického obsahu.

9. Alternatívne riešenie sporov

9.1. V prípade, že kupujúci nie je spokojný s vybavením svojej objednávky alebo dodaným tovarom, má právo napísať mi na andrea@minimalistka.sk. Pokiaľ reklamácia kupujúceho nebola vybavená k jeho spokojnosti alebo sa domnieva, že predávajúci mohol porušiť jeho práva, môže podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

9.2. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

9.5. Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie riešenia sporu do výšky 5 eur s DPH. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. alebo kliknutím na túto internetovú stránku spoločnosti Youstice.

10. Záverečné ustanovenia

10.1.Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

10.2.V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

10.3.Neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01. decembra 2018.

Licenčná dohoda a podmienky používania e-kníh

Toto je dohoda medzi koncovým používateľom elektronického obsahu (ďalej len „používateľ“) a Andreou Richardson, bytom Kopčianska 10, Bratislava, DIČ: 1047790876 (ďalej len „poskytovateľ“), ktorá nadväzuje na Všeobecné obchodné podmienky poskytovateľa a upravuje podmienky používania elektronických kníh poskytovaných prostredníctvom služieb webovej stránky www.minimalistka.sk (ďalej len „služba“). Prosím prečítajte si túto licenčnú dohodu a podmienky používania, ako aj všetky ostatné pravidlá a informácie, ktoré sa k e-knihám poskytovaným prostredníctvom služby vzťahujú (vrátane, ale nie len, pravidlá, podmienky a informácie uverejnené na stránke www.minimalistka.sk). Ak nesúhlasíte s podmienkami tejto licenčnej dohody, žiadame Vás, aby ste nepristupovali k nákupu elektronických kníh. Vyjadrením súhlasu pri zaslaní objednávky na zakúpenie elektronickej knihy dávate najavo svoj súhlas s touto Licenčnou dohodou a podmienkami používania (ďalej len „dohoda“).

1. Služba

Služba umožňuje používateľovi vyhľadávať, zakupovať licencie, sťahovať, a zachovávať prístup k digitalizovanému elektronickému obsahu, akým sú napríklad elektronické knihy, publikácie alebo iný obsah digitálnej povahy dostupný na stránke www.minimalistka.sk (ďalej len „elektronický obsah“).

2. Formát digitálneho obsahu a softvér

Elektronické knihy poskytovateľa sú vyhotovené vo formáte PDF alebo EPUB. Softvér potrebný na čítanie PDF dokumentov a čítačku na sťahovanie EPUB formátu, si zabezpečuje sám používateľ. Používateľ prehlasuje, že sa oboznámil s formátom elektronického obsahu. Poskytovateľ neručí za doručiteľnosť a použiteľnosť elektronického obsahu na zariadeniach a softvéroch, ktoré nie sú určené na čítanie PDF a EPUB súborov.

3. Sprístupnenie elektronického obsahu

Po uhradení poskytovateľom určených poplatkov za sprístupnenie elektronického obsahu, ktoré si používateľ vybral z ponuky poskytovateľa, poskytovateľ sprístupní elektronický obsah používateľovi. Sprístupnením sa rozumie technické umožnenie stiahnutia elektronického obsahu cez internet len a výlučne prostredníctvom podporovaných zariadení a softvéru. Používateľ si elektronický obsah prevezme po jeho sprístupnení. Od momentu prevzatia elektronického obsahu používateľom sa povinnosti poskytovateľa považujú za naplnené.

4. Používanie elektronického obsahu

Poskytovateľ poskytuje používateľovi nevýhradné právo uchovávať si primeraný počet permanentných kópii daného elektronického obsahu, prezerať, používať a zobrazovať elektronický obsah neobmedzene veľa krát, výlučne len pre svoje vlastné, osobné, nekomerčné použitie. Elektronický obsah bude považovaný za poskytovateľom licencovaný používateľovi, ak poskytovateľ neurčí inak.

5. Obmedzenia

Ak nie je špecificky uvedené inak, elektronický obsah je chránený autorským zákonom. Používateľ nemôže predávať, prenajímať, požičiavať, šíriť, distribuovať, vysielať, sublicencovať alebo iným spôsobom priraďovať práva k elektronickému obsahu alebo akejkoľvek jeho časti akejkoľvek tretej strane, nesmie odstraňovať popisy alebo označenia týkajúce sa vlastníctva uvedené v elektronickom obsahu. Používateľ nesmie obchádzať, modifikovať, znefunkčniť či odstraňovať ochranu, ktorá chráni elektronický obsah. Nebude tiež nabádať, napomáhať alebo autorizovať inú osobu, aby tak činila.

6. Zákaz nelegálneho používania a výhrada práv

Používateľ nemôže používať službu ani elektronický obsah pre akýkoľvek protizákonný účel. Používateľ berie na vedomie, že využitím služby a zaplatením za licenciu na použitie elektronického obsahu nedochádza k prenosu duševného vlastníctva poskytovateľa ani žiadneho z jeho dodávateľov. Všetky súčasti elektronického obsahu sú licencované, nie predávané, a takáto licencia je nevýhradná.

7. Zmeny služby

Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť, pozastaviť alebo zrušiť službu alebo jej jednotlivé súčasti. Poskytovateľ nemá záväzky voči používateľovi v prípade, že sa rozhodne toto právo využiť.

8. Ukončenie

Práva používateľa vyplývajúce z tejto dohody sú automaticky ukončené bez upozornenia, v prípade, že používateľ nedodrží ktorékoľvek z ustanovení tejto dohody. V prípade takéhoto ukončenia musí používateľ ukončiť akékoľvek používanie služby alebo elektronického obsahu a poskytovateľ môže zamedziť prístupu používateľa k službe alebo jej jednotlivým častiam, a/alebo k elektronickému obsahu bez nároku na vrátenie poplatkov používateľovi.

9. Oddeliteľnosť

Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné, alebo neskôr stratia platnosť a účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení.

10. Zmeny a doplnenia

Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť a doplniť dohodu na základe vlastného uváženia. Učiní tak uverejnením pozmenených podmienok na stránke www.minimalistka.sk. Využívanie služby a elektronického obsahu používateľom nasledujúce po zmene je považované za súhlas používateľa so zmeneným znením Licenčnej dohody a podmienok používania.

11. Vyhlásenie o záruke

Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že používa službu a elektronický obsah na vlastné riziko. Poskytovateľ nie je zodpovedný za prípadnú škodu, ktorá v súvislosti s používaním služby alebo elektronického obsahu používateľovi vznikne. Služba, elektronický obsah, alebo ich súčasti, sú poskytované v aktuálnom stave, s prípadnými nedostatkami a bez záruky. Všetky poplatky uskutočnené v súvislosti so službou sú finálne a používateľ nemá nárok na ich vrátenie, ak poskytovateľ neurčí inak.

12. Kontakty

Pre komunikáciu ohľadom tejto dohody môže používateľ kontaktovať poskytovateľa prostredníctvom emailu andrea@minimalistka.sk, alebo iných kontaktných údajov uvedených na webovej stránke poskytovateľa.