Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodej e-booku "Který styl je ten pravý?! aneb jak najít svůj styl a být konečně sám sebou"

I. Základní ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) jejímž předmětem je nákup a prodej internetového e-booku "Který styl je ten pravý?! aneb jak najít svůj styl a být konečně sám sebou" (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webové stránky dostupné pod odkazem "e-book" na webu http://www.nerisazurkova.cz anebo http://blog.nerisazurkova.cz. 

b) Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je fyzická osoba-podnikatel

Nerisa Žůrková

IČO: 05218349

Sídlo: Gen. Janka 5, 709 00, Ostrava 9*

e-mail: nerisazurkova@seznam.cz

Neplátce DPH.

Podnikatelka zapsána v živnostenském rejstříku.

(dále jen „prodávající“).

c) Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.nerisazurkova.cz.

d) Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

e) Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce. 

f) Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Využití informací v dílu obsažených pro finanční obohacení (např. podnikatelskou činnost) kupujícího je rovněž zakázáno. Kupující se zavazuje k tomu použít informace v díle obsažené výhradně pro svou osobní potřebu.

g) Fotografická díla užitá v e-booku mají licenci CC0 Creative Commons - volné pro komerční užití.

 

II. Objednávka

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky ještě před vyplněním objednacího formuláře. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky, dostupného pod odkazem "e-book" na webu http://www.nerisazurkova.cz anebo http://blog.nerisazurkova.cz (dále jen „kupní stránka“).

Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit.

Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

 

III. Kupní cena, daňový doklad

a) Na kupní stránce je uvedena konečná cena předmětu koupě. Prodávající není plátce DPH.

b) Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení předmětu koupě.

 

IV. Platební podmínky a dodání

a) Způsob platby:

Kupující uhradí cenu zakoupeného předmětu koupě jednorázově na korunový bankovní účet prodávajícího, fyzické osoby-podnikatele Nerisy Žůrkové, před dodáním předmětu koupě. Kupující je povinen při zasílání platby správně uvést variabilní symbol.

b) Dodání

V případě správného uvedení variabilního symbolu bude předmět koupě doručen v elektronické podobě na e-mail uvedený pro tyto účely kupujícím ihned po připsání platby na účet prodávajícího.

 

III. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím je možné pouze v případě, že ještě nedošlo k úhradě a obdržení předmětu koupě, a to na e-mail prodávajícího nerisazurkova@seznam.cz.

Po obdržení předmětu koupě již není možné předmět koupě vrátit ani za něj požadovat vrácení kupní ceny. 

 

V. Odpovědnost

a) Odpovědnost za obsah webu:

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 

VI. Ochrana údajů

a) Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Vyplněním formuláře a odesláním objednávky uděluje kupující souhlas se zpracováním jím vyplněných osobních údajů za účelem vystavení faktury a vyřízení objednávky kupujícím.

b) Prohlášení prodávajícího:

Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti zneužití a budou použita pouze k účelu vyřízení objednávky, vystavení daňového dokladu a zaslání produktu kupujícímu. Tato data nebudou shromažďována pro účely pozdějšího využití a to ani pro reklamní účely prodávajícího.

 

VII. Závěrečná ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 24. 4. 2018. Informace jsou sdělovány prostřednictvím kupní stránky, popřípadě dalšími informačními kanály.

b) Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek.

c) Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

 

 

Údaje označené hvězdičkou jsou povinné.
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.